คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน45,383,367.000.0045,383,367.000.00
งบลงทุน75,830,780.000.0075,830,780.000.00
งบบุคลากร36,873,000.000.0036,873,000.000.00
งบอุดหนุน122,582,553.000.00122,582,553.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน100,000.000.00100,000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเงินนอก0.000.000.000.00
สำรองนโยบาย161,445.000.00161,445.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ925,790.000.00925,790.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์204,084,645.000.00204,084,645.000.00
กลุ่มบริหารงานบุคคล60,526,495.000.0060,526,495.000.00
กลุ่มนโยบายและแผน804,745.000.00804,745.000.00
ส่งเสริมการจัดการศึกษา1,548,920.000.001,548,920.000.00
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา5,743,550.000.005,743,550.000.00
หน่วยตรวจสอบภายใน76,000.000.0076,000.000.00
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา7,221,000.000.007,221,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดนครนายก
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
นครนายกวิทยาคม0.000.000.000.00
นวมราชานุสรณ์0.000.000.000.00
บ้านนา(นายกพิทยากร)0.000.000.000.00
ปากพลีวิทยาคาร0.000.000.000.00
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ0.000.000.000.00
ภัทรพิทยาจารย์0.000.000.000.00
องครักษ์0.000.000.000.00
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย0.000.000.000.00
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา0.000.000.000.00
เมืองนครนายก0.000.000.000.00
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กบินทร์บุรี0.000.000.000.00
กบินทร์วิทยา0.000.000.000.00
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม0.000.000.000.00
กระทุ่มแพ้ววิทยา0.000.000.000.00
ชิตใจชื่น0.000.000.000.00
ประจันตราษฎร์บำรุง0.000.000.000.00
ปราจิณราษฎรอำรุง0.000.000.000.00
ปราจิณราษฎรอำรุง2 อดุลศาสนกิจศึกษา0.000.000.000.00
ปราจีนกัลยาณี0.000.000.000.00
มณีเสวตรอุปถัมภ์0.000.000.000.00
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี0.000.000.000.00
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง0.000.000.000.00
วังดาลวิทยาคม0.000.000.000.00
วังตะเคียนวิทยาคม0.000.000.000.00
วัดพรหมประสิทธิ์0.000.000.000.00
ศรีมหาโพธิ0.000.000.000.00
ศรีมโหสถ0.000.000.000.00
สุวรรณวิทยา0.000.000.000.00
ไทยรัฐวิทยา ๗0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองน้ำใสวิทยาคาร0.000.000.000.00
คลองหาดพิทยาคม0.000.000.000.00
ซับม่วงวิทยา0.000.000.000.00
ตาพระยา0.000.000.000.00
ทัพพระยาพิทยา0.000.000.000.00
ทัพราชวิทยา0.000.000.000.00
ท่าเกษมพิทยา0.000.000.000.00
ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก0.000.000.000.00
วังน้ำเย็นวิทยาคม0.000.000.000.00
วังสมบูรณ์วิทยาคม0.000.000.000.00
วังหลังวิทยาคม0.000.000.000.00
วังไพรวิทยาคม0.000.000.000.00
สระแก้ว0.000.000.000.00
อรัญประเทศ0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ที่อยู่ 60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230